شركت سکه با مشارکت گروه توسن و پست‌‌بانک‌ایران در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نموده است و با بهره گیری از تجربیات ارزنده متخصصان حوزه فناوری اطلاعات گام های موثری در زمینه ارتقاء سامانه های بانکی درپست‌‌بانک‌ایران برداشته که دستاورد آن استقرار سامانه یکپارچه بانکی در پست‌‌بانک‌ایران می باشد و در این راستا به عنوان بازوی فناوری اطلاعات پست‌‌بانک‌ایران تلاش می نماید کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشیده و در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیتهای پست‌‌بانک‌ایران و توانمندی های گروه توسن، ابزارهای جدید و فناورانه را نه تنها در شهرها بلکه در کلیه روستاهای دور دست پیاده‌سازی نماید.