برگزاری مجمع سالیانه شرکت سکه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامانه های کاربردی کلان همگام (شرکت سکه) ، راس ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه ۲۱اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای هیئت مدیره و نمایندگان صاحبان سهام در محل قانونی شرکت برگزار شد.