واریز یارانه مهرماه ۹۷

نود و دومین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر ماه سال ۱۳۹۷ ساعت ۲۴ روز  مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ به حساب سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت شد.

یارانه نقدی مهر ماه ۱۳۹۷ هم به ماننده ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.