طرح سفیران

در راستای ارائه خدمات بانکی گسترده در روستاهای کشور و همچنین مشتری مداری متفاوت نسبت به سایر بانکها، پس از راه اندازی صدور انواع کارت در باجه های بانکی روستایی، خدمت طرح سفیران نیز در باجه های بانکی منتخب پست بانک ایران ارائه گردید.

طرح سفیران ویژه باجه های بانکی روستایی منتخب شامل خدمات صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ریالی و بازاریابی و فروش کلیه خدمات ارزی می باشد.

در این طرح امکان صدور انواع ضمانت نامه ها اعم از:

  • شرکت در مناقصه یا مزایده
  • حسن اجرای تعهدات
  • استرداد حسن انجام کار
  • پیش پرداخت
  • استرداد پیش پرداخت 
  • کسور وجه الضمان

برای باجه های بانکی روستایی منتخب فراهم می باشد و این باجه ها می توانند اقدام به صدور هر یک از ضمانت نامه های فوق بسته به درخواست مشتریان خود و با اخذ وثایق مربوطه مطابق با مصوبات پست بانک نمایند به نحوی که این مشتریان دیگر نیازی به حضور در شعب پست بانک را نداشته باشند و در نزدیک ترین باجه به محل کار و زندگی خود تمام خدمات بانکی مورد نظر را دریافت نمایند .