کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت

شرایط دریافت تسهیلات و معرفی ضامن، یکی از چالش‌های بزرگ و دغدغه‌های اصلی مردم کم درآمد در ارتباط با بانک‌هاست. طرح کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت برای تأمین مالی اشخاص بویژه مناطق روستایی نمود بیشتری دارد.  پرداخت تسهیلات خرد در قبال توثیق الکترونیکی و فارغ از بوروکراسی، راهکار برون‌رفت از این چالش است که این مهم نیز در پست‌بانک ایران با ایجاد بستر لازم برای توثیق سهام عدالت به‌صورت غیرحضوری فراهم شده است. شرکت سامانه های کاربردی کلان همگام  با تغییر بستر نرم‌افزاری برای امکان توثیق سهام عدالت در سامانه‌ها و ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی جهت اطمینان از مالکیت این سهام و عدم فروش آن توسط متقاضی، تسهیلات را با امکان توثیق سهام عدالت به‌صورت غیرحضوری ارائه کرده است