واریز یارانه آبان ماه ۹۷

نود و سومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به آبان ماه ۹۷ بیست و ششم آبان ماه واریز خواهد شد.یارانه نقدی آبان ماه ۹۷ ساعت ۲۴ پایان روز شنبه ( بیست و ششم آبان ) ۹۷ به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. مبلغ یارانه نقدی آبان ماه ۱۳۹۷ هم به ماننده نود و دو مرحله قبلی به ازای هر نفر مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.