• چابکی و انعطاف‌پذیری در راهبری و پشتیبانی سامانه های پست‌‌بانک‌ایران
• ارائه فعالیت‌های متنوع مالی و پولی اقشار مختلف شهری و روستایی
• قرار گرفتن در زمره ی شرکت های معتبر و ممتاز فناوری اطلاعات بانکی به عنوان شرکتی چابک و کارآمد
• توسعه خطوط کسب و کاری و تنوع بخشی و نوآوری‌های دیجیتال در ارائه خدمات مالی
• ایفای نقش فعال و اثرگذار در توسعه اکوسیستم پرداخت
• خلق ارزش‌افزوده برای سهامداران